Дейностите в областта на Строително – Монтажните работи, които извършваме, могат да се разделят на няколко основни направления:
1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма; полагане на топлоизолационни системи по стени, покриви и подове; подмяна и ремонт на отоплителни  и електрически инсталации.
2. Строителство, реконструкции и ремонт  на промишлени и жилищни сгради, както и сгради и съоръжения за обществено обслужване.
3. Водопроводни и канализационни мрежи и системи: помпени и  пречиствателни станции.
4. Строителство и  ремонт на пътища и улици и прилежащата им инфраструктура.
5. Строителство и  ремонт на сгради и съоръжения в областта на спорта.
6. Консервация и реставрация на недвижими културни обекти от местно, национално и световно значение.