“Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане ” ДЗЗД е гражданско дружество между фирмите: „Техно-енерджи” ООД, „Вайс профил” ООД и „Олдекс” ЕООД,  регистрирано с учредителен договор от 11.03.2009г.,  със седалище и адрес на управление: гр.София, район Надежда, п.к.1220, ул. “Илиенско шосе” № 8, ЕИК 175648695. Регистрацията е на основание чл. 275 и чл 276 от ТЗ във връзка с чл 357-364 от ЗЗД.

Целта на обединението е организиране на максимално качествено проектиране, изграждане и строително-ремонтни работи на обекти, възложени по ЗОП или финансирани от Европейския съюз.

“Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане” ДЗЗД, като обединение е приемник на богатият административен, производствен и технологичен опит на фирмите-съдружници, резултат от досегашната дейност на всяка от тях.

Предмет на дейност на консорциума е „Инженеринг, проектиране, реконструкция,  строително – монтажни, ремонтни и довършителни работи, изграждане на ВиК, хидротехнически съоръжения, ОВ и ел. инсталации до 1000 V; Монтаж на топло и хидроизолационни материали; Производство и монтаж на ПВЦ и Алуминиева дограма; Строително- ремонтни дейности на обекти от техническата, благоустройствената и енергийната инфраструктура, включително строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата им инфраструктура, рекултивация. Консервация и реставрация на недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение”.