21окт2013

Завършени дейности по договор в Община Велинград

През септември’2013 „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД завърши СМР на обекти по договор № 190/30.04.2013г. с предмет: “Подобряване на енергийната ефективност в учебни заведения в Община Велинград, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, който се осъществява с финансова подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007г.- 2013г.); съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, съгласно Договор BG161PO001/1.1.-09/2010.